ระบบงานปพ.ออนไลน์ โรงเรียนบ้านบัวเชด


Member Login
รหัสผู้ใช้งาน
รหัสผ่าน
 

 
สำหรับคุณครูเพื่อเพิ่มความสะดวกในการใข้งาน รหัสผู้ใช้งานเป็นดังนี้
 
1. ดร..บุญศรี  แสงศรี รหัสผู้ใช้งาน 0000000000001
  2. นางรัชนีพร  แสงศรี
รหัสผู้ใช้งาน 2222222222225
  3. นางประสพ  เสนาไชย
รหัสผู้ใช้งาน 2222222222226
  4. นางสาวบัวลิน  ปัญญาดี
รหัสผู้ใช้งาน 1222222222222
  5. นางสาววรรลยา  โพธิ์แก้ว         
รหัสผู้ใช้งาน 1111111111120
  6. นางสาวรุ่งฤดี  สิทธิศรี
รหัสผู้ใช้งาน 1222222222226
  7. นางสาวศักดิ์ศรี  ชื่นบาน
รหัสผู้ใช้งาน 1222222222223
  8. นางนฤมล  ไชยขันธุ์
รหัสผู้ใช้งาน 1111111111111
  9. นางนารีรัตน์  ดวงชื่น
รหัสผู้ใช้งาน 1222222222225
  10. นางเกสรา  ผลแม่น
รหัสผู้ใช้งาน 3321000482857
  11. นางพิรุณ  อรัญรุด
รหัสผู้ใช้งาน 2222222222223
  12. นายสุธี  คิดไว
รหัสผู้ใช้งาน 2222222222222
  13. นายไตรภพ  ชื่นบาน
รหัสผู้ใช้งาน 2222222222227
   14. นายชาญชัย  ทุมทอง        รหัสผู้ใช้งาน  1111111111112